I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs STUDIO OTWARTE (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Fundację Trzy Sztuki z siedzibą w Poznaniu (60-771), Ul. Jana Matejki 65B/7, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0001009143, NIP 7792548704, REGON 523977276 zwaną dalej „Organizatorem”, we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania. 
 2. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa w celu podejmowania działań związanych z organizacją, realizacją, promocją, reklamą i marketingiem Konkursu oraz albumu My Name Is Poznań.
 3. Celem Konkursu jest promowanie artystów z Poznania i Wielkopolski grających autorskie utwory muzyczne.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Miasto Poznań.
 5. Opiekę artystyczną nad Konkursem sprawuje Organizator.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz grupy osób fizycznych (dalej „Uczestnik”), które wykonują autorskie utwory muzyczne.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  • inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  • laureaci poprzednich edycji Konkursu

II CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach:
  • od 2.10.2023 r. do 31.10.2023 r.–przyjmowanie zgłoszeń poprzez platformę internetową
  • od 31.10.2023 r. do 1.11.2023 r.– weryfikacja zgłoszeń
  • od 2.11.2023 r. do 30.11.2023 r.– wybór laureatów
  • 4.12.2023  – ogłoszenie 10 wykonawców zakwalifikowanych do albumu My Name Is Poznań 3.0

III JURY

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru laureatów Konkursu (zgodnie z regulaminem), Organizator powoła Jury. W skład jury wejdą osoby delegowane przez Organizatora, rekrutujące się ze środowiska menedżerów kultury, promotorów i dziennikarzy muzycznych.

IV NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda pieniężna o wartości 500 złotych (słownie: 500 złotych) brutto dla każdego z 10 laureatów.
 2. Każdy z 10 Laureatów otrzyma możliwość nagrania jednego utworu w profesjonalnym studiu muzycznym, wraz z postprodukcją. 
 3. Ponadto każdy taki utwór trafi na album składankowy My Name Is Poznań 3.0 i zostanie wydany przez jedną z wiodących wytwórni muzycznych w Polsce oraz objęty kampanią promocyjną.
 4. Trzech wykonawców – Laureatów otrzyma dodatkowo nagrodę w postaci realizacji teledysku (nagroda 2-go stopnia) do zwycięskiego utworu. Trójkę wykonawców wybiorą wspólnie Organizator Konkursu i wydawca albumu. Ich utwory będą jednocześnie singlami z albumu My Name Is Poznań 3.0.

V WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest grupa osób fizycznych (dalej„Zespół”):
  • Zespół traktowany jest jako jeden Uczestnik Konkursu;
  • osoba zgłaszająca Zespół do Konkursu jest członkiem Zespołu i posiada wszelkie przewidziane prawem pełnomocnictwa do działania w Konkursie w imieniu wszystkich członków Zespołu;
  • wszystkie warunki i zasady Konkursu odnoszą się do Zespołu jako całości, jak i poszczególnych jej członków;
  • jakiekolwiek zaniechanie lub działanie zarówno Zespołu, jak i jego członków traktowane jest jako zaniechanie lub działanie Zespołu będącego Uczestnikiem Konkursu;
  • ewentualna nagroda w Konkursie odnosi się do Zespołu jako całości i żaden z członków zespołu nie może otrzymać jej samodzielnie.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie: www.mynameispoznan.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy/ (dalej „platforma internetowa”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2023 r.do godziny 23.59 (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie musi zawierać:
 • w przypadku uczestników – zespołów: nazwę zespołu, imiona i nazwiska członków,
 • w przypadku uczestników -osób fizycznych –imię i nazwisko uczestnika, pseudonim artystyczny,
 • adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
 • jeden utwór będący dziełem uczestnika w formacie mp3 –max. 15 MB,
 • oświadczenie, że przesłany utwór jest autorski (nie noszący znamion praw osób trzecich),
 • opcjonalnie: link do social mediów i oficjalnej strony Zespołu.

4.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego oświadczenia woli na platformie internetowej.

5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, a Utwory nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwalnia z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

6. Laureat Konkursu, w ramach umowy licencyjnej udzieli Organizatorowi wyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (w tym komercyjnych) przez okres 5 (pięciu) lat od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Ponadto, Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt V.

7. Organizator jest uprawniony do upoważniania Wydawców i dystrybutorów (osób trzecich) do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej licencji.

8. Spośród Uczestników Jury wybierze 10 laureatów, których otrzyma możliwość nagrania jednego utworu w profesjonalnym studiu muzycznym, wraz z postprodukcją czołowych, polskich producentów muzycznych. Ponadto każdy taki utwór trafi na album składankowy My Name Is Poznań 3.0 i zostanie wydany przez jedną z wiodących wytwórni muzycznych w Polsce oraz objęty kampanią promocyjną. 3 wykonawców otrzyma dodatkowo nagrodę w postaci realizacji teledysku (nagroda 2-go stopnia) do zwycięskiego utworu. Trójkę wykonawców wybiorą wspólnie Organizator Konkursu i wydawca albumu. Ich utwory będą jednocześnie singlami z albumu My Name Is Poznań 3.0.

9. Nazwy 10 laureatów zostaną ogłoszone na Platformie Internetowej do dnia 4.12.2023 r. do godz. 20.00. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. 

10. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia (pocztą elektroniczną) gotowości wzięcia udziału w nagraniach w terminie 48 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do finałowej dziesiątki. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy Komisja zakwalifikuje innego Uczestnika.

VI ODBIÓR NAGRÓD

 1. Podanie do publicznej wiadomości listy Laureatów Konkursu odbędzie w dniu 4.12.2023 r. 
 2. Nagroda finansowa zostanie przelana na konto bankowe podane przez Laureata Konkursu w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu, czyli  zakończeniu nagrań i postprodukcji wybranych utworów. Laureat ma obowiązek dostarczenia do Organizatora podpisanego oświadczenia z numerem konta. Wzór oświadczenia dostarczy Organizator.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Trzy Sztuki z siedzibą w Poznaniu (60-771), Ul. Jana Matejki 65B/7, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0001009143, NIP 7792548704, REGON 523977276. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię i nazwisko zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Przez wpływ reklamacji do siedziby Organizatora rozumie się jej dostarczenie, a nie nadanie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej.
 4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.mynameispoznan.pl/
 9. Kontakt do Organizatora: zgłoszenia@mynameispoznan.pl
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu na każdym etapie trwania konkursu.

regulamin konkursu